Tủ điện hạ thế Vinh Nam

Giá bán: Từ 40.000đ/kg theo thiết kế