Lắp đặt tủ điện bù cos phi

Giá bán: Từ 40.000đ/kg theo thiết kế